Laboratorium Pomiaru Przepływów dysponuje szerokimi możliwościami w zakresie badań przepływomierzy dla cieczy i gazów. Posiadane stanowiska zapewniają spójność pomiarową, tzn. ich wzorce są powiązane z wzorcami państwowych jednostek miary. Wzorcowanie i sprawdzanie przepływomierzy na stanowiskach będących na wyposażeniu laboratorium umożliwia spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2000 pkt. 7.6 (Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów). Istnieje możliwość przeprowadzania ekspertyz gazomierzy i przepływomierzy. Wykonywane są m. in. ekspertyzy gazomierzy podejrzanych o nieuprawnione manipulacje.Unikalne stanowisko, stosowane do badań i sprawdzania przepływomierzy do gazów i gazomierzy przemysłowych powietrzem o ciśnieniu do 40 bar, co umożliwia badania wpływu ciśnienia i gęstości gazu na ich wskazania. Zakres uzyskiwanego strumienia objętości sprowadzony do warunków normalnych wynosi od 0.5 do 2000 m3/h Niepewność całkowita stanowiska wynosi od 0.3 do 0.4 % zależnie od zastosowanego wzorca (dysze krytyczne, gazomierz rotorowy, gazomierz turbinowy).Przeznaczone do badań, sprawdzania przepływomierzy do gazów i gazomierzy przemysłowych powietrzem przy ciśnieniu bliskim atmosferycznemu. Zakres realizowanych strumieni objętości od 0.5 do 5500 m3/h. Niepewność stanowiska nie przekracza 0.25 %. Jako wzorce zastosowano 5 gazomierzy kontrolnych (rotorowy DN 40 i turbinowe DN 50, 100, 150 i 300), pokrywających najczęściej spotykane w przemyśle przepływy. Gazomierze i aparatura pomocnicza mają świadectwa uwierzytelnienia sporządzone przez GUM.Przeznaczone do badań i sprawdzania przy niewielkich wartościach strumienia objętości przepływomierzy do gazu i gazomierzy (miechowych, rotorowych) powiet-rzem o ciśnieniu bliskim atmosferycznemu.
Zakres realizowanego strumienia objętości od 0.04 do 65 m3/h. Niepewność stanowiska nie przekracza 0.20 %. Zbiornik pomiarowy i aparatura pomocnicza ma świadectwo uwierzytelnienia GUM.

Przeznaczone jest do badań i sprawdzania przepływomierzy do cieczy, wodomierzy czujników przepływu dla ciepłomierzy itp. Zakres realizowanych strumieni objętości od 0.1 do 65 m3/h. Niepewność całkowita stanowiska nie przekracza 0.05 %. Zasilanie grawitacyjne (ze zbiornika umieszczonego w górnej części budynku) uniezależnia od pulsacji wywoływanych przez pompy i zapewnia idealne warunki na dopływie do ciągu pomiarowego. Szybki, elektromagnetyczny układ przerzutu strumienia pozwala na doskonałą synchronizację pomiaru objętości z pomiarem czasu, a więc na dokładne wyznaczenie średniego strumienia objętości. Zastosowano wzorce objętościowe w postaci zbiorników pomiarowych o objętościach 0.25 m3 i 2 m3. Stanowisko posiada zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie przez GUM. Może służyć do legalizacji liczników wody.Współpraca z Mazowiecką Spółką Gazownictwa:
Badania nad wpływem rezonansu na błędy wskazań gazomierzy rotorowych, 2005/2006

Współpraca z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA:
Ocena skuteczności systemu detekcji nieszczelności w gazociągach z zastosowaniem metod śledzenia rozprzestrzeniania się fal ciśnienia wzdłuż gazociągu oraz metody opartej o zmianę gradientów ciśnienia wzdłuż gazociągu, 2005/2006
Analiza możliwości wykonania i celowości posiadania stanowiska wysokociśnieniowego do wzorcowania gazomierzy przez spółkę GAZ-SYSTEM 2006 r.
Analiza możliwości zlokalizowania stanowiska wysokociśnieniowego na terenie tłoczni Hołowczyce II, 2006
Ocena efektywności przedsięwzięcia polegającego na budowie przez GAZ-SYSTEM laboratorium wzorcowania gazomierzy na wysokim, 2008
Badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu: Budowa laboratorium wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w zakresie opracowania koncepcji stanowiska, 2009/2010
Eksperymentalna weryfikacja modelu CFD wybranych układów pomiarowych, 2011

Współpraca z Polskim LNG sp. z o.o.
Opracowanie projektu budowlanego stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia dla terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tzw. Gazoport), 2009

Współpraca z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych sp. z o.o.
Opiniowanie dokumentacji pomiarów objętości paliw ciekłych w rurociągach przesyłowych, rozpoczęcie 2011, w trakcie realizacji

Współpraca z EuRoPolGaz SA
Opracowanie opinii o materiałach SIWZ do przetargu publicznego na Modernizację stacji pomiarowych na tłoczni gazu Kondratki i Włocławek w zakresie dostawy, montażu i uruchomienia nowych przeliczników stacji archiwizacji i systemów sterowania, 2008